Regler för medverkan på vår julmässa – Viktigt, läs igenom!

Skriv gärna ut reglerna och behåll en kopia. Klicka här för att ladda ner regler i PDF.
Dessa regler ska läsas igenom och godkännas som en del i avtalet mellan mässan och utställare.

Anmälan

Anmälan är bindande för anmälaren respektive arrangören efter signerad orderbekräftelse av utställaren.
Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast angivet datum.

Avtal

Avtal har träffats först när bokning orderbekräftats och monterplats har slutbetalats.

Betalning

Ni får två delfakturor på monterhyran.

Utställare med obetalad hyra kan avbokas direkt efter sista respektive betalningsdag och platsen erbjuds annan utställare vilket dock ej påverkar utställarens betalningsskyldighet om inget annat avtalats. Förseningsavgift på obetalda fakturor utgår på 500 kr.

Vid frågor angående fakturor och betalning kontakta Marita Hansson, tel: 0490-824 26.

Avbokning

Vid avbokning från 30 april till 60 dagar innan mässtart debiteras 1000 kr. Därefter debiteras hela monteravgiften. Vid avbokning fram t.o.m. 2 veckor före mässans start p.g.a. sjukdom (uppvisande av läkarintyg krävs) debiteras 1000 kr därefter debiteras hela monteravgiften.

Montrar

Mässans tema är gammaldags traditionell svensk julmässa och vi ber er tänka på det när ni planerar dekoren för er monter. Klarkullen förbehåller sig rätten att begära ändring i montrar före eller under mässans gång.

Mässan har rätt att ändra monterplaceringar, hur utställare exponerar sina produkter eller vilka produkter som får förekomma på mässan. Slutgiltigt god­känd är en monter och produkter först vid syn på plats.

Inga neonfärgade skyltar eller »extra pris« – erbjudanden får förekomma.

Inga spikar eller uppfästningar som lämnar märken får göras i befintliga väggar och tak.

Monterplats

Utställare accepterar anvisad monter­-plats i samband med orderbekräftelse och betalning och förstår att monter­plats kan ändras fram till mässans start. Platsanvisning skickas ut några veckor innan mässan.

OBS! Monterplatser kan skifta i fråga om värme, golvunderlag, väggar, allmänljus etc. beroende på miljö och lokal. Vissa lokaler som Masugnen har ej full rumsvärme varför utställare kan behöva varma kläder.

Inga egna värmefläktar eller elektriska värmekällor får förekomma utan mässans godkännande.

Utställare ska också ha egen LED-belysning med sig (max 400 W) till sin monter eftersom mässan inte kan garantera fullgod belysning i monter. Levande ljus är förbjudet i alla lokaler inomhus och i tälten. OBS att endast LED-lampor får användas i montrar!

Uppackning

Uppackning skall ske dagarna före öppning. Ingen uppackning får inledas samma dag mässan startar.

Eget hantverk

Hantverk ska vara huvudsakligen egentillverkat i Sverige av den som säljer i monter. Mässan har ensam rätt att avgöra vilka utställare som ska få förekomma på mässan. Mässan äger rätt att avvisa produkter som ej föranmälts eller produkter som ej är att betrakta som eget hantverk. Enbart föranmälda och godkända produkter får säljas i montrar.

Försäkring, skadeansvar och tillstånd

Utställare ska ha utställarförsäkring eller företagsförsäkring. Klarkullen har ansvarsförsäkring som täcker skador orsakade av mässan.

Mässan påtar sig inget ansvar för stöld eller skador på utställares fordon, montrar, varor eller produkter orsakade av olyckshändelser, besökare, brister i befintliga lokaler, under uppackning, nedpackning eller mässans gång.

Ej heller påtar sig mässan ansvar för personskador som uppkommer i samband med mässans genomförande, direkt eller indirekt. Utställare medverkar på dessa villkor och ska teckna egen försäkring som täcker stöld och skador på sak och person.

Utställare är skyldig att informera sig om de villkor som gäller och teckna försäkring för eget skydd.

Alla som säljer produkter med särskilda tillståndskrav har eget ansvar för att sådana tillstånd, från berörda myndig­heter, finns och kan uppvisas under mässan. Du söker tillstånden i din hemkommun. Givetvis ska lagen om märkning på sådana produkter också följas. Det gäller t.ex. alla hudvårdsprodukter, hygienprodukter, livsmedel m.m.

Utställarkort

På varje mässa utfärdas personal- och utställarkort av mässkontoret. Generellt gäller att varje utställande företag får tillgång till max två utställarkort. Utställare ska checka in på mässkontoret vid ankomst.

Förbud mot reklam i monter

Ingen varumärkes- eller annan reklam för andra eller annat än den egna godkända produkten får förekomma. Ingen reklam får föras utanför den egna montern.

Bilar på mässområdet

Inga bilar får finnas på mässområdet 30 minuter före öppning, eller under mässans öppethållande, detta gäller även leveranser till utställare. Parkering ska ske på utställarparkering som anvisas på respektive mässa.

Förbehåll

Mässan förbehåller sig rätten att när som helst, avvisa icke godkända och även i förhand godkända produkter och utställare om det visar sig att mässan inte betraktar dem som bra kvalitet och/eller eget hantverk.

Vid överträdelse av regler för medverkan kan utställaren med personal avvisas från mässan.

Utställaren har inte rätt att med anledning av detta mot arragören resa krav om återbetalning av erlagda avgifter eller om skadestånd. Om det på grund av omständigheter som arrangören inte kan råda över sker inskränkningar i uppvärmning eller tillhandahållande av elström och vatten är utställaren inte berättigad att återfå hela eller del av monterhyran, inte heller erhålla någon form av skadestånd.

Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från stat och kommun, strejk, lock-out, brand eller annan med dessa jämförlig händelse arrangören tvingas ställa in eller skjuta upp arrangemanget återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot rätt till samma eller mot­svarande plats så snart utställningen kan hållas igen.

Back to top